Privacyverklaring Fysio Oude IJsselstreek

Fysio Oude IJsselstreek (FOIJ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg.
Persoonsgegevens die wij verwerken

FOIJ verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voorletters en achternaam;
 • Roepnaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie of die u telefonisch verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
FOIJ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

 • Medische gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Wij verwerken alleen gegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschouwt de patiënt vanaf 16 jaar als meerderjarig.

Doelen gegevensverwerking
FOIJ verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Administratie; declareren behandelingen bij de zorgverzekeraar en/of factureren aan de patiënt;
 • Inplannen van afspraken in het agendasysteem;
 • Mailen van afspraak bevestigingen en herinneringen;
 • U te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • In verband met wettelijke verplichting zoals gegevens die nodig zijn voor de zorgverzekeraar of belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
FOIJ deelt in sommige gevallen uw gegevens met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FOIJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt FOIJ gegevens aan derden, zoals specialisten. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Betrokken derden Reden Inhoud gegevensverwerking
FysioOne Uitvoering van onze dienst. Voorletters, roepnaam , achternaam en geslacht. Adresgegevens. Telefoonnummer en e-mailadres. Geboorte datum en Burgerservicenummer (BSN). Medische gegevens.
Behandelgegevens.
Infomedics Uitvoering van de facturering van onze behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Voorletters, achternaam en geslacht.
Adresgegevens.
Geboorte datum en Burgerservicenummer (BSN).
Behandeldata, soort behandeling, diagnosecode en indicatiecode.
Mediquest CDoor zorgverzekeraar verplicht gesteld patiënttevredenheids-onderzoek. Voorletters, achternaam en geslacht.
E-mailadres.
Naam zorgverzekeraar.
Yuki Opnemen van aan patiënt gestuurde facturen in de Boekhouding. Voorletters, achternaam en geslacht.
Adresgegevens.
Geboorte datum en Burgerservicenummer (BSN).
Behandeldata, soort behandeling, diagnosecode en indicatiecode.
Zorgmail Beveiligd delen van gegevens met derden. Voorletters, roepnaam , achternaam en geslacht. Adresgegevens. Geboorte datum en Burgerservicenummer (BSN). Medische gegevens.
Behandelgegevens.

Bewaartermijn (persoons)gegevens
De (persoons)gegevens worden niet langer dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn. Voor medische informatie is deze termijn 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FOIJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering (voor zover dit conform de Wgbo is toegestaan), gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@foij.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
FOIJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
FOIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen, tel. 0315-329255, info@foij.nl.

Fysio Oude IJsselstreek
Dimitri Stefas
Praktijkeigenaar

Terborg, november 2018